Interprofessionele samenwerking

De beroepsvereniging VEVB tracht de diverse economische vrije beroepsbeoefenaars dichter bij elkaar te brengen. Het ligt in de bedoeling deze nauwer met elkaar te laten samenwerken door het permanent uitwisselen van beroepservaring.

De beoefenaars van juridische beroepen, zoals de notaris en de fiscale advocaat worden hier ook bij betrokken en dit vnl. inzake enerzijds oprichtingen, fusies en splitsingen (notaris) en anderzijds de overdracht van ondernemingen (advocaat) en fiscale beroepsprocedure (fiscale advocaat).

Het gaat hier dus om een informele samenwerking in de dossiers en de materies waar de visie van meerdere specialisten noodzakelijk is.

Een formele samenwerking tussen enerzijds de economische- en anderzijds de juridische beroepsbeoefenaars is wettelijk nog niet mogelijk. Alleen de economische beroepsbeoefenaar met de titel van enerzijds accountant en belastingconsulent en anderzijds de boekhouder en boekhouder-fiscalist kunnen professioneel met elkaar samenwerken.

Een professionele vennootschap tot stand brengen, tussen de accountant, bedrijfsrevisor en boekhouder is nog niet mogelijk, doch zou eerlang bij KB of wet moeten worden mogelijk gemaakt.